Reliéfy

Album - Reliéfy
/data/gallery/95photo-1-thumb.jpg
 1. In Situ - Interaktívny, pneumatický reliéf

  2000. Kombi. technika, 100 x 170 x 30 cm

  Interaktívny, pneumatický reliéf zobrazujúci fiktívny archeologický nález kostry typu tzv. skrčenca.
  Ľudské pozostatky v embryonálnej polohe sú pre mňa silne asociatívne vo vnímaní životných aspektov smrti a smrteľných aspektov života.
  Cyklické premeny hladkej čiernej plochy meniacej sa pod vplyvom postupného vákuovania na reliéf skrčenca, ktorý sa plnením reliéfu vzduchom stráca. Tento proces postupných objavovaní sa reliéfu ľudských pozostatkov a ich postupné miznutie sa cyklicky opakuje ako odkaz na periodicitu udalostí a procesov v dejinách ľudstva.  In Situ - Interaktívny, pneumatický reliéf
 2. Post eclectic age

  2009. Hliník. 55 x 56 x 4 cm

  Každý historický architektonický či výtvarný sloh čerpal svoje motívy z viditeľného sveta prírody alebo neviditeľného bájneho či mystického sveta imaginácie.
  Povrchne by sa dalo povedať, že všetko tu už v istej forme bolo. Žijeme v dobe, ktorá sa blíži k absolútnemu prelomovému bodu z hľadiska toho, že ľudstvo zrejme zažije veci, ktoré doposiaľ nezažilo.
  Zdanlivo nezlučiteľné fragmenty viditeľného sveta sa dostávajú do kontextu so všeličím nepravdepodobným v zmysle toho, aby bola pravda napokon zjavená.  Post eclectic age
 3. Astrálna mapa rodinnej konštelácie

  2003. Oceľ. 220 x 170 x 40 cm

  Vzťahy a interakcie medzi jednotlivými rodinnými príslušníkmi sú...  Astrálna mapa rodinnej konštelácie
 4. Explosion man

  2009. Hliník. 94 x 58 x 3 cm

  Pokus o portrét ducha našej chorej doby.
  Schizoidný portrét zvrchovaného vládcu západnej civilizácie.
  Reliéfny portrét psychopata držiaceho v zuboch odistený granát.  Explosion man
 5. Astrálny totem rodinnej konštelácie

  2003. Hliník. 150 x 150 x 40 cm

  Vzťahy medzi jednotlivými rodinnými príslušníkmi sú čiastočne predurčené astrálne.
  Vzájomné polohy jednotlivých rodinných príslušníkov na kruhu zvieratníka, ich povahové črty, výchovné aspekty v rodine, charakter jednotlivcov a vzájomné interakcie jednotlivých rodinných príslušníkov vytvárajú špecifickú duševnú „mikroklímu“ každej rodiny.
  Z priesečníkov siločiar medzi  polohami jednotlivých členov rodiny vo zvieratníku som vytvoril plastický reliéf - akýsi astrálny rodinný totem.  Astrálny totem rodinnej konštelácie
 6. Fosil Victim

  2009. Hliník. 200 x 100 x 4 cm

  Žijeme na planéte permanentne udržiavaného obetovania. Každý z nás obetuje niečo, v mene niečoho  niekomu (niečomu), o kom (o čom) predpokladáme, že zohráva dôležitú úlohu nášho úspechu v danej veci. Osobný profit zatieňuje váhu života.
  Obete nie sú nemé ako ryby. Sú len  umlčané. „Ak o nich nebudú hovoriť ľudia, budú kričať kamene.“   Fosil Victim
 7. Labyrint ľudskej identity

  2005. Meď. 34 x 19 x 1 cm

  Odtlačok prsta je viditeľnou identifikačnou schémou, akýmsi labyrintom duše, prístupovým kódom s nedoceneným bytostným určením.  Labyrint ľudskej identity
 8. V džungli ľudskosti

  2005. Bronz. 36 x 28 x 1 cm

  Akokoľvek ušľachtilo a ohľaduplne uvažuješ a konáš, vždy sa nájde človek, ktorému priamo alebo nepriamo ublížiš.
  Žiadne dobre mienené snaženie nezostane bez kohosi negatívnej spätnej väzby. „Za dobré nič nečakaj!“
  Nedokážeme vyhovieť každému, lebo dobro a zlo je posudzované každým človekom subjektívne.
  Niet dobra, ktoré by prijal každý človek na Zemi. Niet takého zla, ktoré by na Zemi nemalo svojich prívržencov.  V džungli ľudskosti
 9. Travesty world

  2005. Oceľ. 84 x 50 cm

  Jangový a jingový aspekt osobnosti človeka sa prejavuje v istej forme aj na celospoločenskej úrovni. Doba prirodzeného populačného boomu kulminovala pred desaťročiami čo však neoddialilo hrozbu preľudnenia planéty. Najnovšie účelové svetové trendy podporujú vychýlený model sexuality. Homosexualita a gender životné trendy sú umelo podporované za účelom zníženia populácie a morálnych konvencií vo vyspelých krajinách sveta. Zmena objektu náklonnosti má za poslanie zmenu vzorcov myslenia, cítenia, konania v kontexte ktorých sú pojmy ako láska, rodina, vlasť, národ iba prežitkami zašlej éry civilizácie. Je na Tebe ako vychováš svoje deti!  Travesty world
 10. Fosílne obete stále živého klamstva

  Fosílne obete stále živého klamstva

  2006, Hliník, v.202x š.101x h.6cm  Fosílne obete stále živého klamstva
 11. Náhrobok ľudskej civilizácie 2004. Hliník. 194 x 94 x 4 cm.

  Náhrobok ľudskej civilizácie
  2004. Hliník. 194 x 94 x 4 cm.

  Postupným vrstvením štyroch mocenských znakov, ktoré v najväčšej miere pozitívne alebo negatívne zasiahli do dejín ľudstva a najmä Európy, vzniká akýsi grafický prienik symbolov či paradoxný emblematický novotvar.
  Bez kritického hodnotenia tej-ktorej mocenskej skupiny ich nechávam navzájom splynúť do eklektického znaku, ktorý v sebe zahŕňa všetky symboly a zároveň vytvára grafický novotvar.
  Prienik mocenského a duševného dedičstva ľudstva. Dedičstva našej viery, našej kultúry, našich malostí, slabostí, ale aj sily.
  Novovzniknutý nadčasový symbol je zrkadlom zdanlivo nezlučiteľných aspektov ľudskosti v neľudskosti a naopak.


  Náhrobok ľudskej civilizácie 2004. Hliník. 194 x 94 x 4 cm.
 12. Každé náboženstvo sa rodí z lásky a zomiera na jej nedostatok.

  Každé náboženstvo sa rodí z lásky

  a zomiera na jej nedostatok. 1999 -2015,

  Oceľ, Rozmery: v.103x š.96x h.0,5cm

   

  Žiadna náboženská dogma pravdu nevlastní,

  ale ju vedome či nevedome väzní.

  Všetko čo je živé, prirodzene túži po vnútornej obrode.

  Iba mŕtvola nevníma potrebu znovuzrodenia.  Každé náboženstvo sa rodí z lásky a zomiera na jej nedostatok.
Fosílne obete stále živého klamstva

Fosílne obete stále živého klamstva

Fosílne obete st…

Náhrobok ľudskej civilizácie 2004. Hliník. 194 x 94 x 4 cm.

Náhrobok ľudskej civilizácie 2004. Hliník. 194 x 94 x 4 cm.

Náhrobok ľudskej civiliz…

Každé náboženstvo sa rodí z lásky a zomiera na jej nedostatok.

Každé náboženstvo sa rodí z lásky a zomiera na jej nedostatok.

Každé ná…